Innowacja

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TYTUŁ INNOWACJI: „TIGER W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW” – rozwijanie umiejętności językowych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), jako narzędzi wspomagających tradycyjny proces nauczania i uczenia się.

RODZAJ INNOWACJI: Metodyczna

MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa “Pod Lipami” w Krosinku

AUTOR INNOWACJI: Agnieszka Borkowska

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

CZAS REALIZACJI: 1 marzec 2020 – 26 czerwiec 2020 (rok szkolny 2019/2020)

UCZESTNICY INNOWACJI: Uczniowie klasy III szkoły podstawowej

OPIS INNOWACJI

WSTĘP:

Innowacja zatytułowana „Tiger w świecie multimediów”” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie nauką języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci i wychodzi naprzeciw wymogom nowej podstawy programowej. Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne są doskonałym narzędziem do rozwijania kompetencji językowych oraz do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji.

Innowacja prowadzona będzie w ramach zajęć dydaktycznych, ze szczególnym uwzglednieniem lekcji powtórzeniowych po każdym z 4 rozdziałów podręcznika “Tiger 3” Wydawnictwa Macmillan. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z głównych obszarów zainteresowań dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie jest komputer oraz Internet uczniowie klasy III zostaną zapoznani z narzędziami multimedialnymi. Dzięki atrakcyjnym metodom pracy będą mogli nabyć umiejętności językowe oraz rozwijać swoje zainteresowania. Użyte innowacyjne metody zachęcą uczniów do aktywnego udziału w zajeciach a przez to w aktywny proces zdobywania i utrwalania wiedzy.

Wprowadzenie innowacji wynika z chęci umożliwienia uczniom utrwalenia zdobytych wiadomości w ciekawszy dla nich sposób czyli przy użyciu narzędzi multimedialnych: przede wszystkim platformy Kahoot, Quizizz, Quizlet.

Działania przewidują głównie zastosowanie na lekcjach powtórzeniowych aplikacji Kahoot czyli bezpłatnej platformy do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów przy użyciu tablicy interaktywnej  i urządzeń mobilnych. Na lekcjach wykorzystywane będa tablety, smartfony i inne narzędzia multimedialne, programy komputerowe oraz zasoby Internetu. Praca z platformą Kahoot, Quizizz itp. mocno angażuje uczniów emocjonalnie, przybiera formę pozytywnej rywalizacji. Program generuje kod, dzięki któremu uczniowie na swoich urządzeniach (komputer, tablet, telefon) udzielają odpowiedzi wybierając odpowiedni kolor. Program podsumowuje każde pytanie ujawniając, ile było poprawnych, a ile błędnych odpowiedzi.Wykonane ćwiczenia stanowią nowatorską metodę pracy na lekcjach języka angielskiego,  a dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych stają się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych zajęć z wykorzystaniem kredowej tablicy i podręcznika. Uczniowie odkrywają, że telefon służy nie tylko  do  grania w gry, ale może być narzędziem, które uatrakcyjni  lekcję i ułatwi naukę w domu. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języków obcych w szkole przyczyni się z pewnością do większego zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, usystematyzowania zdobytej wiedzy oraz zmotywowania ich do samodzielnej pracy nad językiem. Poznane narzędzia multimedialne uczniowie będą mogli wykorzystać zarówno do nauki innych przedmiotów, jak i dalszego rozwijania własnych zainteresowań. Aktywizacja uczniów na zajęciach będzie kluczem do sukcesu w nauce języków obcych, co z pewnością zaowocuje w przyszłości oraz przyczyni się do lepszego startu w dorosłe życie.

ZAKRES I ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klasy III szkoły podstawowej i będzie realizowana w wymiarze 2 godzin tygodniowo języka angielskiego. Innowacja uwzględnia założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy – I etap edukacyjny, klasy I–III – język angielski, poziom III). Nauczanie treści obejmujących wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, zgodnie z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi nowej podstawy programowej, będzie odbywało się w korelacji z podręcznikiem do nauki języka angielskiego ‘Tiger 3″ Wydawnictwo Macmillan, zatwierdzonego przez MEN i zostanie wzbogacone o wykorzystanie ciekawych dla uczniów metod, technik pracy i narzędzi multimedialnych. Uwzględniając fascynacje współczesnych uczniów technologią informacyjno-komunikacyjną zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputera i Internetu. Uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności językowe z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego. W ramach korzystania z zasobów Internetu, uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw dla uczących się języka. Utrwaleniu materiału posłużą różnorodne gry oraz zabawy językowe (mulimedialne quizy, krzyżówki, kalambury itp.). W czasie realizacji innowacji nacisk położony zostanie na wykorzystanie nowoczesnych technik w nauczaniu języka angielskiego. Korzystanie z komputera, Internetu oraz narzędzi multimedialnych daje bowiem możliwość, by nauka języków stała się procesem atrakcyjnym, a tym samym przynoszącym szybsze i lepsze efekty.CELE OGÓLNE INNOWACJI:

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

 pokazanie uczniom jakie możliwości stwarza wprowadzenie do procesu nauczania elementów technologii informatyczno-komunikacyjnych

 uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języków obcych,

 zachęcanie uczniów do korzystania z różnorodnych narzędzi TIK, w celu poszerzania swojej wiedzy 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi ( używanie komputerowych programów edukacyjnych i narzędzi internetowych, itp.)

 podnoszenie motywacji do nauki, rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:

 doskonalenie umiejętności językowych uczniów: pisania, czytania, słuchania, mówienia

 poznawanie i wzbogacanie zasobu słownictwa z zakresu wybranych zagadnień oraz sprawne posługiwanie się ich zasobem w zakresie tematów:

rozdział 4 (artykuły spożywcze),

rozdział 5 (nazwy czynności dnia codziennego oraz pory dnia i nocy, strefy czasowe, godziny),

rozdział 6 (nazwy czynności wykonywanych na plaży, morskie zwierzęta),

rodział 7 ( nazywa przedmioty i postaci związanych z teatrem),

 nabycie i doskonalenie podstaw komunikacji w języku angielskim

 rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie, liczenie się z odmiennym zdaniem i szanowanie pracy innych członków zespołu,

 zapoznanie uczniów z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.),

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł (np.: encyklopedii, mediów, Internetu, słowników multimedialnych),

 zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią w nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, nad którymi powinni popracować. Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 Tematyka zajęć pokrywa się z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego, obejmuje wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie. Zajęcia mają stwarzać możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów, budowania ich motywacji do nauki poprzez atrakcyjną formę pracy. Innowacja dopuszcza zgłaszanie przez uczniów własnych pomysłów angażując w proces uczenia się.

ZAKRES INNOWACJI:

Tematyka zajęć pokrywa się z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla I etapu edukacyjnego. Układ treści zajęć nie ma charakteru stałego, może on zostać zmodyfikowany w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeby edukacyjnych danej grupy uczniów pojawiających się w trakcie nauki oraz umożliwienia uczniom wypełnienia go ich własnymi pomysłami i propozycjami. Priorytetem jest, by każda lekcja powtórzeniowa stwarzała możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów oraz budowania ich motywacji do nauki języka poprzez atrakcyjną formę pracy.

Obszary zaplanowanych działań i sposoby ich realizacji:

 Słownictwo: bogacenie zasobów leksykalnych z wykorzystaniem aplikacji i stron internetowych dla uczących się języka oraz komputerowych programów edukacyjnych (Installing, Learning. apps, Kahoot, Puzzlemaker, Classtools).

 Gry i zabawy językowe (np. kalambury, quizy, tangramy, krzyżówki), wykorzystanie gier dydaktycznych (m. in.: Memory, Bingo, Domino ) i gier dostępnych w Internecie (np.: na stronie Classtools). Połączenie nauki języków obcych z wykorzystaniem różnorodnych nowoczesnych narzędzi multimedialnych przyczyni się nie tylko do zwiększenia kompetencji językowych uczniów, ale również poprawi ich umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią oraz przyczyni się do bardziej świadomego korzystania z jej osiągnięć.

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA:

 metoda komunikacyjna,

 metody i techniki aktywizujące (np.: projekt, gry dydaktyczne – krzyżówki, domino, memory, tangramy, labirynty, szarady obrazkowe, quizy, burza mózgów, metaplan, mapa pojęciowa, zdania niedokończone, śnieżna kula),

 metoda lekcji odwróconej,

 metoda audiowizualna (praca z nagraniami dźwiękowymi – dialogi, piosenka, film),

 techniki multimedialne (wykorzystanie zasobów Internetu, programów komputerowych i narzędzi multimedialnych, DVD, smartfonów, tabletów).

FORMY PRACY:

 praca z całą klasą,

 praca w grupie,

 praca w parach,

 praca indywidualna.

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:

 płyty CD (nagrania dialogów, piosenki itp.),

 filmy DVD lub dostępne w Internecie,

 komputerowe programy edukacyjne,

 gry dydaktyczne i komputerowe,

 materiały internetowe,

 mapy, ilustracje, plakaty,

 karty obrazkowe (flashcards),

 materiały przygotowane przez nauczyciela,

 słowniki dwujęzyczne.

Przykładowe narzędzia i programy komputerowe, które zostaną wykorzystane na zajęciach:

 Kahoot

 Learning apps

 Quizlet

 Quizz

 Edpuzzle

 Classtools

PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI:


DLA UCZNIA:

 podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

 poznanie różnych form i metod nauki języków obcych

 sprawniejsza umiejętność posługiwania się narzędziami ICT

 rozwinięcie sprawności językowej,

 osiągnięcie większej autonomii w procesie uczenia się,

 wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, w tym odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę,

 zwiększenie pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języków obcych.

DLA SZKOŁY:

 wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły,

 budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków,

 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych.

EWALUACJA:

Podczas realizacji innowacji „Tiger w świecie multimediów” na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja, dzięki której dokonana zostanie ewaluacja podjętych działań. Systematycznie dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. Wyniki ewaluacji będą opracowane po każdym etapie innowacji (poszczególne rozdziały podsumowujące). Analiza wyników ewaluacji będzie ważną informacją zwrotną dla nauczyciela na temat poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów lekcjami oraz poczynionych przez nich postępów językowych. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane w formie sprawozdania i zaprezentowane uczniom oraz radzie pedagogicznej w sierpniu 2020r. Ewaluacji podlegać będą:

 stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,

 skuteczność metod, technik i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw,

 stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla uczniów

Narzędzia służące do ewaluacji:

 rozmowy z uczniami,

 obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji,

 analiza postępów i osiągnięć uczniów,

 ankieta skierowana do uczniów

Kluczowe pytania:

1. Jak udział uczniów w zajęciach wpłynął na ich wyniki w nauce?

2. Czy uczniowie korzystają z multimediów (Internet, programy komputerowe, słowniki online, strony anglojęzyczne, bajki w języku angielskim) podczas nauki języka angielskiego?

4. Czy zwiększyła się motywacja uczniów do nauki?

5. Jakie było zainteresowanie zajęciami ze strony uczniów?

Skip to content