O szkole

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku to mała, ale bardzo aktywna placówka ze sporym doświadczeniem w zakresie projektowania i wdrażanie innowacji. Gruntowna analiza potrzeb szkoły wykazała jednak wiele obszarów wymagających poprawy, które ciężko będzie polepszyć bez otwarcia się placówki na kapitał wiedzy z zewnątrz. Jej położenie w dużej mierze determinuje szereg trudności, m.in. w zdobywaniu wiedzy, które doprowadziły do zaplanowania niniejszego projektu.

Szkoła zrealizowała swoje potrzeby w sposób sobie dobrze znany, czyli poprzez innowacje, będące od zarania dziejów motorem rozwoju gospodarek, nauki i społeczeństw. Tytuł projektu – „Innowacyjność drogowskazem na nauczanie” – doskonale to odzwierciedlał i zakładał następujące cele:

Cel 1: Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli, które doprowadziły do uruchomienia kół naukowych z 3 dodatkowych przedmiotów oraz uatrakcyjnienia lekcji.

Cel 2: Zwiększenie wiedzy językowej nauczycieli, w efekcie czego liczba nauczycieli posługujących się językami nowożytnymi w stopniu komunikatywnym (minimum mocne B1) ma wzrosnąć z 3 do 7 osób.

Cel 3: Skuteczne wypromowanie różnorodności językowej i zainteresowanie uczniów nauką języków innych niż angielski.

Cel 4: Zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego programu skoncentrowanego na UE i kulturze, polityce, zwyczajach, językach organizacji i jej państw członkowskich i wdrożenie go do programu.

Cel 5: Zachęcenie uczniów do kształcenia się poprzez uruchomienie projektów praktycznych, pozwalających uczniom zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności, przede wszystkim realizację nowej eksperymentalno-badawczej inicjatywy, która zaangażuje min. 90% uczniów.

Cel 6: Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie nowej, innowacyjnej metody nauczania języka angielskiego.

Cel 7: Wprowadzenie do programu nowoczesnych narzędzi służących edukacji, by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i nowego sposobu monitorowania działań nauczycieli w tym zakresie.

Cel 8: Wzmocnienie wymiaru europejskiego placówki i jej zasięgu międzynarodowego dzięki pozyskaniu min. 5 nowych partnerów dla jej przyszłych działań.

Projekt obejmował wyjazdy na mobilności zagraniczne siedmiu nauczycieli szkoły (język angielski, język polski, muzyka i plastyka, edukacja wczesnoszkolna – 2 osoby, geografia,biologia oraz przyroda, logopedia). Mobilności zostały możliwie najbardziej zróżnicowane pod względem geograficznym tak, by odpowiedzieć na kulturowe potrzeby szkoły. W zakresie potrzeb metodycznych i językowych wybrano kursy adresujące te potrzeby – kurs metodyczny “Aspects of teaching English” oraz zajęcia z języków objętych EPRS, tj. angielski, niemiecki, hiszpański. Efekty mobilności zostały zbadane podczas kompleksowo zaplanowanych działań upowszechniających – konferencji, spotkań z nauczycielami innych placówek, lekcji pokazowych. Ponadto, w szkole odbywały się działania gwarantujące płynność wdrażania wiedzy i doświadczenia objętych tematyką projektu tj. konkurs geograficzno-językowy, stworzony został interdyscyplinarny zespoł eTwinning oraz wdrożono system raportowania z używania TIK na lekcjach.

Placówka nie boi się kreatywności w rzeczach małych, co odzwierciedla choćby opis na jej portalu społecznościowym tworzony wierszem

i odpowiednio wykorzystała kapitał wiedzy z tak dużego przedsięwzięcia, jakim był wnioskowany projekt. Mimo małego budżetu realizowała zadania wymagające dużego zaangażowania i wkładu pracy, a „Innowacyjność drogowskazem na nauczanie” pozwoliło jej zdobyć wiedzę i doświadczenie, które w innym wypadku trwałoby o wiele wolniej i jeszcze efektywniej je wykorzystywać. Dzięki udziałowi w projekcie kadra zyskała narzędzia w postaci wiedzy językowej, kulturowej i metodycznej oraz umiejętności interpersonalne pozwalające jej na przeobrażenie placówki w miejsce, gdzie nieustannie tworzą się innowacje. Szkoła znacząco zmodernizowała sposób nauczania języków, zachęciła uczniów do podejmowania nauki dodatkowych, a także do większej otwartości na aktywność naukową poprzez realizację projektów badawczych, w których mogą zrealizować swoje zainteresowania, a przy tym zdobywać wiedzę o sobie, o przedmiotach szkolnych, o Unii Europejskiej.

Szkoła bardzo wielką wagę przywiązuje do raz obranej drogi, co widać w przypadku jej nazwy. “Pod Lipami”. Szkoła otrzymała taka nazwę dzięki inicjatywie zasadzonia lip wokół szkoły. Tak samo będzie i z tym projektem – SP w Krosinku postara się, by jego rezultaty były trwałe jak lipy zasadzone przez jej uczniów, które pną się w górę do dzisiaj.

Do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Interesting facts about Poland 8 MB
Skip to content